Przeskocz do treści

Ogłoszenia duszpasterskie

WSKAZANIA BISKUPA ODNOŚNIE DO PRZEŻYWANIA NIEDZIELI MĘKI PAŃSKIEJ ORAZ TRIDUUM PASCHALNEGO W DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ

Przypominam, iż uczestnictwo w celebracjach Triduum Paschalnego (Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wigilia Paschalna) nie jest nakazane, a zatem nieobecność na tych celebracjach nie wiąże się z zaciągnięciem grzechu. Obowiązkowy jest udział we Mszy Świętej w Niedzielę Męki Pańskiej i w Niedzielę Zmartwychwstania (obowiązek ten spełnia się też przez uczestnictwo w liturgii Wigilii Paschalnej), dlatego, w związku ze stanem epidemii, w poczuciu wielkiej odpowiedzialności za zdrowie i życie wiernych Kościoła w Diecezji Sosnowieckiej udzieliłem wiernym dyspensy od obowiązku uczestnictwa w Mszy Świętej w Niedzielę Palmową i Niedzielę Zmartwychwstania. Przypominam, iż po każdej Mszy św. oraz po Liturgii Wielkiego Piątku należy odśpiewać suplikację: „Święty Boże, Święty Mocny…”

Stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 24 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 5 osób oraz do wytycznych Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 25 marca br., podczas Niedzieli Palmowej i Triduum Paschalnego należy przestrzegać następujących zasad:

Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej
a) wspominając uroczysty wjazd Chrystusa do Jerozolimy należy opuścić procesję i upamiętnić to wydarzenie poprzez zwykłe wejście, wybierając: TRZECIĄ FORMĘ: ZWYKŁE WEJŚCIE (Mszał Rzymski, rubryka 16);
b) po Modlitwie po Komunii kapłan może odmówić modlitwę błogosławieństwa gałązek palmowych (Mszał Rzymski, rubryka 6) opuszcza jednak ich pokropienie wodą święconą i następnie udziela końcowego błogosławieństwa;

Wielki Czwartek
a) po Komunii puszkę z Najświętszymi Postaciami, które będą rozdzielane w czasie liturgii Męki Pańskiej przenosi się do tabernakulum (nie budujemy ciemnicy). Mszę św. kończy się modlitwą po Komunii;

Wielki Piątek
a) nakazuję (Mszał Rzymski, rubryka 12) dołączyć do modlitwy powszechnej, jako przedostatnie wezwanie, specjalną intencję;
Módlmy się za całą ludzkość, która cierpi w wyniku szerzącej się epidemii, za wszystkich bezradnych i zagubionych, za chorych i za tych, którzy ofiarnie niosą im pomoc, oraz za zmarłych. Modlitwa w ciszy, po niej kapłan śpiewa:
Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj łaskawie na udręczoną rodzinę ludzką, szukającą w Tobie ocalenia; † zatrzymaj szerzącą się grozę choroby i śmierci,* aby wszyscy mogli na nowo radować się darami Twojej łaski. Przez Chrystusa, Pana naszego.
b) Akt adoracji Krzyża przez pocałunek dokonuje tylko celebrans. Pozostałe osoby adorują Krzyż (Mszał Rzymski, rubryka 18) przez procesjonalne podejście do Krzyża, z zachowaniem bezpiecznej odległości między uczestnikami, i oddanie czci Krzyżowi poprzez skłon głowy lub głęboki pokłon albo też (Mszał Rzymski, rubryka 19) kapłan bierze Krzyż, „staje pośrodku przed ołtarzem i w krótkich słowach zachęca zgromadzonych do adoracji. Następnie podnosi Krzyż i tak trzyma go przez pewien czas, wierni zaś oddają cześć Krzyżowi w milczeniu”;
c) po Modlitwie po Komunii kapłan (bez posługujących) udaje się z Najświętszym Sakramentem do Grobu Pańskiego i po wystawieniu Najświętszego Sakramentu odmawia tam modlitwę: Panie Jezu Chryste, nasze zmartwychwstanie i życie… (Mszał Rzymski, rubryka 33); Po chwili adoracji w ciszy, kapłan, a za nim posługujący, wracają do zakrystii;
d) należy zachować nocną Adorację Najświętszego Sakramentu w Wieki Piątek, która może być okazją dla wiernych do przeżywania tajemnicy paschalnej, z zachowaniem rozporządzeń organów państwowych z 24 marca br.;
e) z nocy Wielkiego Piątku na Wielką Sobotę duszpasterze mają zapewnić wiernym możliwość spowiedzi zgodnie z moimi wcześniejszymi wytycznymi odnośnie do sprawowania tego sakramentu;

Wigilia Paschalna w Wielką Noc i Niedziela Zmartwychwstania
a) zachęca się do korzystania z możliwości adoracji Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim;
b) zabraniam organizowania tradycyjnego święcenia pokarmów.
c) Zamiast tego proszę proponować obrzęd błogosławieństwa posiłku w domu przed śniadaniem wielkanocnym, zgodnie z Księgą „Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”. obrzędu tego może dokonać każdy z domowników, zachęcajmy by była to głowa rodziny. Wigilia Paschalna (nie ma poświęcenia ognia) rozpoczyna się w świątyni przy ołtarzu od słów: Drodzy bracia i siostry, w tę najświętszą noc… (Mszał Rzymski, rubryka 8). Następnie Kapłan na paschale żłobi rylcem krzyż, nad krzyżem grecką literę Alfa, pod krzyżem literę Omega, a na czterech polach między ramionami krzyża cyfry bieżącego roku. Następnie kapłan wypowiada słowa: Niech Światło Chrystusa chwalebnie zmartwychwstałego rozproszy ciemności naszych serc i umysłów (Mszał Rzymski, rubryka 12) i zapala uroczyście świecę paschału (wierni swoje świece), po czym następuje Orędzie Wielkanocne (Exsúltet).
d) Po Liturgii Słowa, w czasie Liturgii chrzcielnej należy tylko odnowić przyrzeczenia chrzcielne (Mszał Rzymski, rubryka 46), nie wolno kropić wiernych wodą święconą (pomija się zatem błogosławieństwo wody chrzcielnej, śpiew litanii). Potem następuje Liturgia Eucharystyczna;
e) w Niedzielę Zmartwychwstania udzielam zezwolenia duszpasterzom na kwadrynację dla dobra wiernych;
f) należy zrezygnować z procesji rezurekcyjnej.
g) w tych parafiach, gdzie procesja rezurekcyjna odbywała się o poranku liturgia ma mieć następujący przebieg: rozpoczynając Mszę św. jeden kapłan (bez posługujących) przynosi Najświętszy Sakrament i kładzie Go na ołtarzu bądź tabernakulum i zwraca się do wiernych tymi słowami: W czasie Wigilii Wielkanocnej usłyszeliśmy wezwanie: Weselcie się, zastępy Aniołów w niebie! Weselcie się, słudzy Boga! Niech zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy tak wielki Król odnosi zwycięstwo! Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, bo jesteś wolna od mroku, co świat okrywa! Niech ta świątynia zabrzmi potężnym śpiewem całego ludu! (Mszał Rzymski, rubryka 60).
h) Następuje śpiew Wesoły nam dzień lub Chrystus zmartwychwstan jest. Następnie śpiewa się Przed tak wielkim sakramentem. Po czym kapłan intonuje:
K. Niebo i ziemia się cieszą. Alleluja.
W. Ze zmartwychwstania Twojego, Chryste. Alleluja.
Następnie kapłan odmawia modlitwę:
Módlmy się. Boże, Ty przez wielkanocną ofiarę Chrystusa dałeś swojemu ludowi zbawienie, + udzielaj mu obficie Twoich darów, * aby osiągnął pełną wolność i posiadł radość życia wiecznego, której pozwalasz mu kosztować na ziemi. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.
Kapłan błogosławi wiernych Najświętszym Sakramentem, a następnie Go chowa do tabernakulum, opuszcza się akt pokuty i „Panie, zmiłuj się nad nami”. Kapłan udaje się na miejsce przewodniczenia i wprowadza wiernych do Mszy tymi lub podobnymi słowami:
W drugiej Mszy Niedzieli Zmartwychwstania dziękujemy Bogu za nowe życie, którego źródłem jest zmartwychwstanie Chrystusa, naszego Zbawiciela. Razem z całym Kościołem śpiewajmy hymn uwielbienia.
Śpiewa się hymn: Chwała na wysokości Bogu. W czasie hymnu mogą bić dzwony. Po rozdaniu Komunii wiernym śpiewa się hymn: Ciebie, Boga, wysławiamy. Po hymnie następuje modlitwa po Komunii, błogosławieństwo i pożegnanie wiernych. Jeżeli krzyż głównego ołtarza jest wolno stojący, czerwoną stułę należy zawiesić na jego ramionach. Nie należy ustawiać obok ołtarza dwóch krzyży.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.
Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.
1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie.
Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.
Albo: Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?
Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.
Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:
Módlmy się.
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.
Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:
Uczniowie poznali Pana. Alleluja
Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.
Módlmy się:
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.

 

Jutro nie ma Nabożeństwa Drogi Krzyżowej !!!

Dekret w sprawie duszpasterstwa w stanie epidemii
Sosnowiec, 25 marca 2020r.
W związku z trwającym stanem epidemii i najnowszymi zarządzeniami organów państwowych, zgodnie z kan. 87 §1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz w nawiązaniu do Dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 19 marca br., Wskazań Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21 marca br. oraz Komunikatu  Przewodniczącego KEP z dnia 24 marca br.  udzielam wszystkim wiernym Diecezji Sosnowieckiej oraz przebywającym na jej terenie dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele oraz w święta nakazane.
Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy Świętej niedzielnej i w święta nakazane w czasie obowiązywania dyspensy nie jest grzechem.
Dekret wchodzi w życie z dniem dzisiejszym i obowiązuje do odwołania.
Ponadto zarządzam dla całej Diecezji Sosnowieckiej, co następuje:
1. Od dnia 25 marca w każdej Mszy Świętej lub w innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie do 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por. www.gov.pl), w pierwszej kolejności osoby zamawiające intencję mszalną. Należy liczyć wchodzących, a na drzwiach kościołów trzeba wywiesić stosowną informację, przekazując ją wiernym także drogą internetową. W ciągu dnia kościoły winny być otwarte.
2. Jeśli przewidziano Mszę św. koncelebrowaną, to w celu umożliwienia uczestnictwa w niej przedstawicielom rodzin zamawiających każdą z intencji należy rozważyć odprawienie osobnych celebracji. Praktyka ta nie jest możliwa w dniach Triduum Paschalnego.
3. W domach zakonnych w celebracjach uczestniczyć mogą jedynie mieszkańcy domu, bez udziału osób postronnych.
4. Podczas liturgii pogrzebowej można celebrować Mszę św. pogrzebową, w której uczestniczyć będzie maksymalnie 5 osób. Trzeba o tym przypomnieć rodzinie w czasie załatwiania formalności pogrzebowych. Jeśli będzie taka wola rodziny można ograniczyć obrzędy pogrzebu wyłącznie do stacji przy grobie z udziałem najbliższej rodziny, w liczbie nie większej niż 5 osób. Jeśli okoliczności na to pozwalają, stację można poprzedzić procesją od bramy cmentarnej. W obecnej sytuacji nie ma również możliwości gromadzenia się na tradycyjnej wspólnotowej modlitwie różańcowej w gronie sąsiadów i znajomych w kościołach, kaplicach, a tym bardziej w domach. Pozostaje modlitwa rodzinna. Mszę żałobną z udziałem wiernych należy odprawić, gdy ustanie stan epidemii, po ustaleniu terminu z rodziną zmarłego.
5. Udzielanie sakramentu pojednania i pokuty:
a. Należy udostępnić wiernym numer telefonu i adres mailowy, poprzez który można umówić się z duszpasterzem na indywidualną spowiedź.
b. Duszpasterze winni zachować dyspozycyjność wobec wiernych, którzy zwrócą się z prośbą o spowiedź.
c. Spowiedź winna mieć miejsce w osobnych pomieszczeniach, umożliwiających sprawowanie sakramentu z zachowaniem większej odległości między penitentem a spowiednikiem, lub – w razie takiej niemożliwości – w często dezynfekowanych otwartych konfesjonałach. Także tam gdzie sprawuje się sakrament pokuty i pojednania nie może być więcej niż 5 osób.
d. Osoby, które nie mają możliwości przystąpienia do spowiedzi, należy pouczyć o praktyce aktu żalu doskonałego i konieczności przeżycia sakramentu po ustaniu przeszkody.
e. Po ustaniu epidemii we wszystkich parafiach zorganizować należy spowiedzi parafialne.
6. Pamiętając o zakazie odwiedzania osób będących w kwarantannie domowej, wiernym, którzy indywidualnie o to poproszą, należy udzielać Komunii św. poza liturgią, z wyjątkiem:
a. Wielkiego Piątku, kiedy to Komunii św. można udzielić poza liturgią tylko chorym, którzy o to poproszą.
b. Wielkiej Soboty, kiedy można udzielać Komunii św. poza liturgią jedynie jako Wiatyku.
Przypominam, że przepisy państwowe wykluczają kontakt z osobami przechodzącymi kwarantannę, w związku z tym kapłani nie powinni się do nich udawać, za wyjątkiem osób umierających.
7. Przypominam wszystkim, których obowiązuje wprowadzenie w życie powyższego dekretu, że uwzględniając powagę sytuacji oraz naszą odpowiedzialność za wiernych, zgodnie z kan. 273 i 274 par. 2 KPK, osoby te powinny zrealizować wprowadzone zarządzenia bezwarunkowo, ze świadomością konsekwencji wynikających z prawa świeckiego i kościelnego.
Serdecznie dziękuję kapłanom za ich posługę w niełatwych okolicznościach epidemii, a wszystkim wiernym za dojrzałe i odpowiedzialne stosowanie się do zarządzeń.
Mam nadzieję, że obecna sytuacja przeżywana przez nas wszystkich w duchu wiary, przyniesie dobre owoce w życiu całej wspólnoty Kościoła.
Proszę wszystkich, aby nie ustawali w wysiłku duchowego łączenia się ze Zbawicielem, a cierpienia, których teraz szczególnie doświadczają, zechcieli składać Panu Bogu jako duchową ofiarę w intencji zatrzymania epidemii i odnowy duchowej społeczeństwa.

Wszystkim z serca błogosławię. +Grzegorz Kaszak Biskup Sosnowiecki

Ogłoszenia duszpasterskie : 5 Niedziela Wielkiego Postu

 1. Znak wskrzeszenia Łazarza staje się w pełni zrozumiały dopiero w dniu zmartwychwstania Chrystusa. Wtedy okazuje się, że tryumf nad śmiercią jest ostateczny. Teraz Jezus, stojąc przy grobie Łazarza, płacze, bo Jego przyjaciel wszedł w to najstraszniejsze doświadczenie ludzkości. Miłość każe jednak pójść dalej, dlatego Pan budzi go do życia raz jeszcze. "Udzielę wam ducha mego po to, byście ożyli". Życie nie ma końca i tej właśnie nadziei próbujemy się dzisiaj uchwycić.
 2. Dziś Msze św. o godz.9.00 ; 10.30 ; 12.00
 3. Serdeczne Bóg zapłać za posprzątanie Kościoła i ofiarę na kwiaty do Grobu. W sobotę na godz. 18.00 zapraszam następne 10 osób od Nr. 26 do posprzątania Kościoła
 4. Zachęcam do zakupu i czytania prasy katolickiej.
 5. W piątek nie będzie Nabożeństwa Drogi Krzyżowej
 6. W związku z epidemią do Kościoła może wejść jedynie 5 osób. Ks Biskup udzielił wszystkim dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy św.
  Z Sakramentu Pokuty można skorzystać 30 minut przed każdą Mszą św. W sobotę będzie dwóch kapłanów do dyspozycji. Będziemy spowiadać jeden w Kościele , drogi w zakrystii. Można też umówić się indywidualnie na spowiedź dzwoniąc pod mój numer : 696 44 35 66
 7. Proszę Kolonie by nie przygotowywały palm na Niedzielę Palmową. W niedzielę Palmową porządek Mszy św. 9.00 ; 12.00 ; 16.00

 

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

       15.03 – 29.03.2018r.

Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć :

Mateusz Opiłka parafia tutejsza :                                      zam. Kąpiele Wielkie 78

Patrycja Witek parafia Wniebowzięcia NMP Jeżówka   : zam. Jeżówka 356

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach zachodzących między tymi osobami powinien poinformować Kancelarię Parafialną.

Ogłoszenia duszpasterskie : 4 Niedziela Wielkiego Postu

 1. Bóg patrzy inaczej niż człowiek. Nie zatrzymuje się na tym, co widoczne dla oczu, ale widzi ludzkie wnętrze, ludzkie serce. Bóg widzi w ciemności, bo sam jest Światłem. W końcu Bóg przywraca wzrok temu, który nie widział od urodzenia, stwarza go na nowo dla Światła. Okazuje się jednak, że można mając oczy, niczego nie dostrzegać. I ten rodzaj ślepoty piętnuje dzisiaj Ewangelia.
 2. Dziś Msze św. o godz.9.00 ; 10.30 ; 12.00
 3. Serdeczne Bóg zapłać za posprzątanie Kościoła i ofiarę na kwiaty do Grobu. W piątek na godz. 17.30 zapraszam następne 10 osób od Nr. 13 do posprzątania Kościoła.
 4. Zachęcam do zakupu i czytania prasy katolickiej.
 5. W piątek o godz.16.15 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

       15.03 – 29.03.2018r.

Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć :

Mateusz Opiłka parafia tutejsza :                                        zam. Kąpiele Wielkie 78

Patrycja Witek parafia Wniebowzięcia NMP Jeżówka   :   zam. Jeżówka 356

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach zachodzących między tymi osobami powinien poinformować Kancelarię Parafialną.

Dekret 13.03.2020

Zarządzenie nr 1/2020
Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski
z dnia 12 marca 2020 r.

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.

1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:

a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,
c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.
3. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:

a. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
b. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
c. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

4. Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:

a. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze,
b. zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji w Internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu,
c. sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 12 marca 2020 r.

 

Transmisje niedzielnej Mszy św.:

- telewizyjne: o godz. 7.00 w TVP 1, o godz. 9.30 w Telewizji Trwam, o godz. 13.00 w TVP Polonia;

- radiowe: o godz. 9.00 w Programie Pierwszym PR, o godz. 10.30 w Radiu Katowice, o godz. 12.00 w Radiu eM;

 

W związku z zaistniałą sytuacją uległa zmianie ramówka Radia eM (107,6 FM), które będzie transmitowało codzienną Mszę św. oraz nabożeństwa pasyjne:

- od poniedziałku do soboty o godz. 18.00 – transmisja Mszy św. z katedry;

- w piątki o godz. 17.15 – transmisja nabożeństwa Drogi Krzyżowej

- w niedziele o godz. 17. 15 transmisja Gorzkich Żali;

- codzienne rozważania rekolekcyjne prezentowane na antenie Radia eM w następujących godzinach: 10.50, 18.45, 22.50. Rekolekcje wygłoszą księża: Jerzy Szymik, Jacek Plech i Piotr Brząkalik;

Codziennie na antenie Radia eM istnieje też możliwość wspólnej modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00 oraz modlitwy różańcowej (poniedziałek - piątek) o godz. 5.30. Ponadto nadawana jest także Ewangelia z danego dnia z komentarzem o godz.  5.50, 6.50, 12.10, 23.10 oraz komentarz do czytania z liturgii Słowa o godz. 6.20, 23.20.

 

Transmisje internetowe Mszy z Jasnej Góry i Łagiewnik:

Na stronach www.jasnagora.pl i www.episkopat.pl będą transmitowane codziennie Msze Święte odprawiane w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Informacje o godzinach Mszy Świętych na każdy dzień Górze dostępna są pod adresem www.jasnagora.com/plandnia

Na stronie www.milosierdzie.pl transmisja Mszy Świętych z Bazyliki Bożego Miłosierdzia w niedzielę o 9:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:20, 18:00, a w dni powszednie o 9:00, 10:30, 12:00, 15:20, 18:00.

Transmisje niedzielnych Mszy św. on-line zapowiedziały też m.in. portale onet.pl (o godz. 11.00 z kościoła seminaryjnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa w Warszawie) oraz wp.pl (o 9.30, 11.00, 12.30 [z udziałem dzieci], 18.00 i 19.00 z Bazyliki Archikatedralnej w Warszawie).

 

Ogłoszenia duszpasterskie : 3 Niedziela Wielkiego Postu

1. Lud na pustyni zapragnął wody, tej dla ciała, by móc żyć. Staje z tym roszczeniem przed Mojżeszem, a ten czyni cud i wyprowadza j± ze skały. Samarytanka idzie do studni po wodę, tak jak to czyni każdego dnia, a tam spotyka Jezusa, który daje jej żywą wodę. Daje jej siebie, przywraca prawdziwe spojrzenie na własne życie. Woda od Jezusa nie tylko poi, ale i obmywa. Jezus staje się Źródłem.

2. Serdeczne Bóg zapłać za posprzątanie Kościoła i złożoną ofiarę na kwiaty do Grobu .
W piątek na godz. 17.30 zapraszam następne 10 osób od Nr. 1 do posprzątania Kościoła

3. Zachęcam do zakupu i czytania prasy katolickiej.

4. Dzisiaj nie będzie Gorzkich Żali i Mszy św. o godz.16.00. W piątek odbędzie się Droga Krzyżowa o godz.16.15 .

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

       15.03 – 29.03.2018r.

Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć :

Mateusz Opiłka parafia tutejsza : zam. Kąpiele Wielkie 78

Patrycja Witek parafia Wniebowzięcia NMP Jeżówka : zam. Jeżówka 356

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach zachodzących między tymi osobami powinien poinformować Kancelarię Parafialną.

 

W dniu 13.03.2020 (piątek) ze względu na stan nadzwyczajny spowodowany koronawirusem COVID-19 wspólne czuwanie o godzinie 20:00 zostaje odwołane.